© 2009 - 2013 Lowri Davies

Diweddaraf // Latest:

Bregus?, Amgueddfa Genedlaethol Cymru / Fragile?, National Museum of Wales: Tan Hydref 2015
 
Collect, Saatchi Gallery, Llundain / London (cynrychiolwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun / represented by Ruthin Craft Centre): 08.05.15 - 11.05.15

Casgliad Cymreig II / Welsh Collection II, Canolfan Grefft Rhuthun / Ruthin Craft Centre: Gorffennaf / July 2015

...a chrefft, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn / National Eisteddfod, Maldwyn: 01.08.15 - 08.08.15
 
W sydd am Bapur Wal / Wis for Wallpaper, Canolfan Grefft Rhuthun / Ruthin Craft Centre: 26/09/15 22/11/15


{oriel // gallery} - {gwybodaeth // info} - {archif // archive} - {blog}